1. Pokretanje programa

1.1. Automatsko pokretanje programa – provera

Radi provere da li je program MasterLPFR pokrenut automatski potrebno je ispratiti sledeće korake:
1) Kliknuti levim klikom na “Show hidden icons”
2) Program MasterLPFR je pokrenut

Ukoliko je ikonica programa vidljiva, program je automatski pokrenut.

Automatsko pokretanje programa - provera

1.2. Program nije pokrenut automatski – ručno pokretanje programa

Ukoliko ikonica nije vidljiva, program nije automatski pokrenut i neophodno je izvršiti njegovo ručno pokretanje. Za ručno pokretanje programa, neophodno je izvršiti sledeće korake:
1) Levim dvoklikom pokrenuti program MasterLPFR
2) Levim klikom otvoriti “show hidden icons”

Ukoliko se MasterLPFR nalazi u “show hidden icons” program je uspešno pokrenut.

Program nije pokrenut automatski – ručno pokretanje programa

2. Funkcionalnosti osnovnog ekrana

Nakon uspešnog pokretanja programa, otvara se osnovni ekran. Osnovni ekran nudi detaljne informacije o LPFR statusu i podacima kartice – bezbedonosnog elementa (BE).

2.1. Detalji i opis funkcionalnosti osnovnog ekrana

Detalji i opis funkcionalnosti osnovnog ekrana

1) Akcije (klikom na taster “Akcije” program nudi sledeće opcije):
   a) Lokalno iščitavanje
   b) Učitavanje komandi
   c) Izveštaji
   d) PIN kod
   e) Restart
   f) Podešavanje
2) LPFR status
3) Podaci sa kartice
4) Proizvođač
5) Model
6) Serijski broj
7) Verzija softvera

3. Unos PIN koda i odabir čitača kartica

3.1. Unos PIN koda

Za unos PIN koda, neophodno je kliknuti na:
1) Akcije

Unos PIN koda - 1

Nakon toga, otvara se novi ekran koji sadrži lokalno iščitavanje, učitavanje komandi, izveštaje, PIN kod, restart i podešavanje.

Unos PIN koda - 2

1) Za unos PIN kod-a potrebno je kliknuti na dugme PIN kod:

Unos PIN koda - 3

Nakon toga, otvara se novo polje u koje je potrebno uneti PIN kod bezbednosnog elementa i potvrditi radnju.
1) Uneti PIN kod bezbednosnog elementa
2) Potvrdi

Unos PIN koda - 4

Nakon unosa PIN koda, program MasterLPFR je spreman za fiskalizovanje računa.

3.2. Odabir čitača kartica

Ukoliko imate više čitača kartica povezanih na računaru, potrebno je odabrati čitač kartice u kome se nalazi bezbednosni element (BE). To možete uraditi na sledeći način:

1) Kliknite na polje - Akcije

Odabir čitača kartica - 1

Nakon toga, otvoriće se novi ekran koji sadrži lokalno iščitavanje, učitavanje komandi, izveštaje, PIN kod, restart i podešavanje .
Da bi ste otvorili sledeću stranu, potrebno je kliknuti na:

1)
2) Podešavanje

Odabir čitača kartica - 2

U novootvorenom prozoru neophodno je kliknuti na:

1) Odaberi

Odabir čitača kartica - 3

Izvršite odabir čitača kartica u koji je umetnuta odgovarajuća kartica, odnosno bezbedonosni element i potvrdite.

1) Odaberite sa ponuđene liste onaj čitač u kome se nalazi bezbednosni element
2) Potvrdi

Odabir čitača kartica - 4

Nakon potvrde, neophodno je da snimite uneta podešavanja klikom na:

1) Snimi sve

Odabir čitača kartica - 5

U poslednjem prozoru, neophodno je da izvršite potvrdu snimanja klikom na OK:

Odabir čitača kartica - 6

Nakon toga će vas program vratiti na prethodni korak u kom je potrebno kliknuti na polje Zatvori, nakon čega je završeno podešavanje za traženi bezbednosni element.

Odabir čitača kartica - 7