1. Pokretanje programa - prijava

1.1. Prijava sa unosom šifre

1) Unesite korisničku šifru
2) Kliknite na ULOGUJTE SE

Prijava sa unosom šifre

1.2. Prijava sa korišćenjem konobarskih kartica

Prineti konobarsku karticu na čitač kartica.

2. Funkcionalnosti osnovnog ekrana

Nakon uspešne prijave, otvara se osnovni ekran. Osnovni ekran može biti bez i sa stolovima, zavisno od potrebe korisnika odnosno tipa delatnosti (kafić, restoran, trgovina, pekara, fast food itd).

2.1.1. Detalji i opis funkcionalnosti osnovnog ekrana (sa stolovima)

Detalji i opis funkcionalnosti osnovnog ekrana - sa stolovima

Osnovni ekran sa stolovima poseduje sledeće funkcionalnosti:

1) Ime prijavljenog operatera
2) Tačno vreme
3) Pregled grafika sale, odnosno slobodnih stolova (u grafiku sale, svi stolovi obeleženi zelenom bojom predstavljaju slobodne stolove za datog operatera, dok su zauzeti stolovi uvek prikazani crvenom bojom i njihovu proveru i administraciju može vršiti samo operater sa za to predviđenim I dodeljenim rolamaprivilegijama)
4) Žuto obeleženi je uvek grafik u kom se oprater trenutno nalazi. Klikom na neki od ostalih grafika, dugme postaje žuto, a dati grafik aktivan za unos i ažuriranje.
5) Klikom na Admin dugme, operater dobija pregled dostupnih funkcionalnosti koje su definisane privilegijama koje su dodeljenje operateru od strane menadžera.
6) Klikom na dugme promena operatera, program nudi pregled zauzetih stolova od strane trenutnog operatera i mogućnost prebacivanja na sledećeg operatera.
7) Klikom na dugme zauzeti stolovi, program nudi pregled svih zauzetih stolova po trenutnom operateru.
8) Klikom na dugme Brza naplata pokreće se funkcionalnost izdavanja računa bez prethodnih definisanja i zaduženja stola.

2.1.2. Detalji i opis funkcionalnosti osnovnog ekrana (bez stolova)

Detalji i opis funkcionalnosti osnovnog ekrana - bez stolova

Osnovne funkcionalnosti ekrana bez stolova / ekrana brzu naplatu:

1) Ime prijavljenog operatera
2) Datum
3) Admin
4) Gotovina se koristi direktno iz ekrana ukoliko se koristi taj način plaćanja, I automatski se izdaje račun
5) Opis/Dodatak koristi se za dodatne opise artikala ili porudžbina
6) Pretraga artikala
7) Naplata koristi se u slučajevima kada način plaćanja nije Gotovina

2.1.2.1. Odjava - zatvaranje programa

Program se može zatvoriti/odjaviti:
1) Klikom na dugme, prema slici niže, ili
2) Automatskom odjavom nakon stavljanja porudžbine na sto.

Odjava - zatvaranje programa

3. Zaduživanje stola

Za zaduživanje stola, neophodno je kliknuti na određeni sto:

Zaduživanje stola - 1

Nakon toga, otvara se novi ekran koji sadrži pregled grupa i podgrupa artikala, pristup numeričkoj tastaturi kao i povratak na prethodnu stranu, odnosno grafik sale.

Zaduživanje stola - 2

Odabir podgrupe artikala, klikom na željenu podgrupu:

Zaduživanje stola - 3

Odabir artikala u okviru izabrane podgrupe artikala:

Zaduživanje stola - 4

3.1. Kreiranje porudžbine

Klikom na željeni artikal, isti se pojavljuje u okviru porudžbine. Količina artikla se može uneti na dva načina:
1) Klikom na sam artikal – svaki klik predstavlja jedan komad artikla ili,
2) Korišćenjem numeričke tastature, odnosno unosom količine za dati artikal. Na ovaj način, neophodno je da se prvo unese količina artikla, a zatim izabere željeni artikal.

Kreiranje porudžbine

3.1.1. Upravljanje količinama artikala u okviru porudžbine

Upravljanje količinama artikla može se obaviti na 3 načina kao prema slici niže.
1) Izmena postojeće količine, klikom na numeričku tastaturu, unosom željene količine i potvrdom
2) Pojedinačno brisanje po jedinici mere – komadu
3) Brisanje obeleženog artikla iz porudžbine
4) Umanjenje količine za 50% (Napomena: U podešavanjima, moguće je definisati da se cena može umanjiti za određeni procenat, nezavisno od količine)

Upravljanje količinama - 1

Potvrda artikala/porudžbine i zaduženje stola:

Upravljanje količinama - 2

Klikom na dugme potvrdi, izabrani artikli postaju deo porudžbine i zadužuje se izabrani sto, koji je vidljiv na grafiku sale, kao prema slici.

Upravljanje količinama - 3

3.1.2. Pretraga artikala

Prilikom kreiranja porudžbine, moguće je izvršiti pregled postojećih artikala korišćenjem funkcionalnosti PRETRAGA ARTIKALA. Pretraga se može izvršiti korišćenjem naziva artikla ili barkod šifre.

3.1.2.1. Pretraga artikala prema nazivu

Pretraga artikla prema nazivu moguća je uz svega 3 početna slova.
1) Kliknite na polje PRETRAGA ARTIKALA

Pretraga prema nazivu - 1

2) Unesite početna slova artikla za koji vršite pretragu
3) Kliknite na željeni artikal iz pretrage
4) Kliknite na POTVRDI

Pretraga prema nazivu - 2

3.1.2.2. Pretraga artikala prema barkod šifri

Pretraga artikla moguća je preko barkod šifre.

Pretraga prema šifri - 1

1) Prinesite artikal barkod čitaču ili unesite barkod šifru
2) Kliknite na željeni artikal iz pretrage (samo ukoliko se barkod šifra unosi ručno)
3) Kliknite na POTVRDI

Pretraga prema šifri - 2

3.1.3. Upravljanje opisima artikala i porudžbina

U okviru modula Master kasa, za svaki artikal i porudžbinu, moguće je dodati opis, za sam artikal ili za celokupnu turu/porudžbinu.

3.1.3.1. Upravljanje opisom artikla

U okviru modula Master kasa, za svaki artikal, moguće je dodati opis, za sam artikal ili za celokupnu turu. Opise artikala moguće je definisati ručno – prilikom unosa artikla u samu porudžbinu, ili predefinisanjem kroz back office uz menadžerku rolu.

1) Selektujte grupu artikala
2) Selektujte artikal
3) Kliknite na Opis/Dodatak

Upravljanje opisom artikla - 1

U novom prozoru unesite željeni opis i kliknite na taster za potvrdu.

Upravljanje opisom artikla - 2

Napomena: Opise artikala moguće je uneti i nakon dodavanja u porudžbinu, klikom na prikazano dugme.

Upravljanje opisom artikla - 3

3.1.3.2. Upravljanje opisom porudžbine/ture

U okviru modula Master kasa, za svaku porudžbinu, moguće je dodati opis. Opise porudžbina/tura moguće je definisati ručno – prilikom unosa porudžbine uz sledeće korake.

1) Selektujte grupu artikala
2) Selektujte artikal
3) Kliknite na Opis/Dodatak

Upravljanje opisom porudžbine - 1

U sledećem prozoru selektujte opis porudžbine i napravite željeni unos, kao prema slici niže:

Upravljanje opisom porudžbine - 2

3.2.1. Dodavanje nove porudžbine na postojeći ili novi sto

Porudžbina se može dodati na postojeći sto/porudžbinu, ili se može kreirati, zaduživanjem novog stola.

Dodavanje nove porudžbine - 1

Nova porudžbina se dodaje otvaranjem stola, selekcijom artikala koji se dodaju na novu pordžbinu, koji su automatski vidljivi kroz pregled zaduženja stola kako je prikazano na slici niže. Isti princip se koristi i za postojeće kao i nove stolove.

Dodavanje nove porudžbine - 2

3.2.1.1. Više gostiju za jednim stolom (Opcija Gost 1, Gost 2, Gost 3...)

U slučajevima kada za istim stolom gosti žele da ovoje račune, odnosno plate naručene ture posebno, možete koristiti opciju G1, G2, G3... a u zavisnosti od broja gostiju/naručenih tura po datom stolu. Na sledećim slikama detaljno je opisan primer razdvajanja tura.

1) Odaberite sto za koji dodajete gosta (koji naručuje turu)

Više gostiju za stolom - 1

2) Kliknite na + kako biste dodali novog gosta koji poručuje turu

Više gostiju za stolom - 2

3) Selektujte novog gosta na kog se dodaje porudžbina
4) Dodajte željene artikle
5) Kliknite na POTVRDI za snimanje porudžbine

Više gostiju za stolom - 3

3.2.2. Sastavljanje i rastavljanje stolova i porudžbina

Klikom na zaduženi sto, pristup funkcionalnosti rastavljanja vrši se klikom na dugme Rastavljanje.

Sastavljanje i rastavljanje stolova - 1

Selektovanje artikala/porudžbina koje se prebacuju:

Sastavljanje i rastavljanje stolova - 2

1) Pojedinačno prebacivanje artikala
2) Prebacivanje tačno određene količine određenog artikla
3) Prebacivanje svih artikala/porudžbina
4) Pojedinačno vraćanje određenog artikla
5) Vraćanje tačno određene količine određenog artikla
6) Vraćanje svih artikala/porudžbine na sto
7) Storno selektovanih artikala
8) Prebacivanje odabranih artikala na sto
9) Naplata selektovanih (prebačenih) artikala/porudžbina

Prebacivanje određenog artikla na drugi sto:

Sastavljanje i rastavljanje stolova - 3

Selektujte sto na koji prebacujete artikal/porudžbinu:

Sastavljanje i rastavljanje stolova - 4

Zaduženi sto postaje crven, artikal/porudžbina je uspešno preneta sa stola broj 10 na sto 9.

Sastavljanje i rastavljanje stolova - 5

Naplata određenih stavki (artikala i porudžbina) sa stola:

Selektujte artikal/porudžbinu koju želite da naplatite, nakon što se isti pojavi u desnom delu ekrana, za izvršenje kliknite na Naplata.

Sastavljanje i rastavljanje stolova - 6

Storno određenih stavki (artikala i porudžbina) sa stola:

Sastavljanje i rastavljanje stolova - 7

Klikom na Storno, otvara se novi prozor u kome je potrebno da unesete menadžersku šifru.

Sastavljanje i rastavljanje stolova - 8

Nakon unosa šifre i potvrde, artikli su stornirani sa datog stola/porudžbine:

Sastavljanje i rastavljanje stolova - 9

3.2.3. Promena operatera - Prebacivanje svih stolova

Funkcionalnost promene operatera koristi se prilikom predaje smene, ili iz nekog drugog razloga gde je potrebno prebaciti aktivne/otvorene stolove na drugog operatera. Ova funkcionalnost nudi mogućnost prebacivanja pojedinačnih stolova ili svih odjednom na drugog operatera. U narendim koracima pojasnićemo oba načina korišćenja funkcionalnosti.

1) Kliknite na polje PROMENA OPERATERA

Promena operatera - 1

Napomena: U narednom ekranu, program će automatski izvršiti selekciju svih otvorenih stolova za prebacivanje na narednog operatera. Klikom n abilo koji od njih možete izvršiti deselektovanje, tako da će isti biti izuzet iz prebacivanja na narednog opratera.

2) Prikaz stolova selektovanih za prebacivanje na sledećeg operatera
3) Prikaz deselektovanih stolova (stolovi koji se ne prebacuju na sledećeg operatera)
4) Kliknite na polje ODABERI OPERATERA

Promena operatera - 2

5) Unesite šifru operatera na kog se prebacuje sto(lovi)
6) Kliknite na POTVRDI

Promena operatera - 3

7) Potvrdite promenu operatera klikom na DA

Promena operatera - 4

8) Pregled prebačenih stolova

Promena operatera - 5

4. Storno

Storno opcija se može koristiti za storniranje pojedinačnih stavki (artikala ili porudžbina), ali isto tako i za storniranje celokupnog stola. U sledećim poglavljima opisaćemo oba načina.

4.1. Storno određenih artikala/porudžbina

1) Selektujte sto sa kog želite da stornirate stavke

Storno artikala - 1

2) Selektujte artikal koji želite da stornirate i potvrdite klikom na Storno

Storno artikala - 2

3) Unesite menadžersku šifru i potvrdite

Storno artikala - 3

4) Artikli su stornirani

Storno artikala - 4

4.2. Storno celokupnog stola

1) Selektujte sto koji želite da stornirate

Storno stola - 1

2) Kliknite na Storno

Storno stola - 2

3) Unesite menadžersku šifru i potvrdite

Storno stola - 3

Sto je storniran.

5. Naplata/izdavanje računa

Proces naplate, odnosno izdavanja računa otpočinje selekcijom stola na kome se vrši naplata. Naplata se može vršiti za kompletan sto, porudžbinu ili samo određene artikle.

1) Selekcija stola za koji se vrši naplata

Naplata računa - 1

2) Odabir naplate za sve artikle/porudžbine sa datog stola

Naplata računa - 2

Napomena: Izdavanje gotovinskog računa moguće je isključivo pre izdavanja fiskalnog računa.

5.1. Brza naplata

Funkcionalnost Brza naplata omogućava izdavanje računa bez prethodnih definisanja i zaduženja stola. Pristup funkcionalnosti moguć je direktno iz osnovnog ekrana, dok se osnovni ekran definiše prema rolama koje su dodeljene i u zavisnosti da li se koristi grafika sale ili ne. Izdavanje računa korišćenjem brze naplate, opisano je u narednim procesnim koracima.

1) Kliknite na polje BRZA NAPLATA

Brza naplata - 1

2) Unesite željene artikle
3) Kliknite na polje NAPLATA

Brza naplata - 2

4) Odaberite način plaćanja
5) Kliknite na POTVRDI

Brza naplata - 3

5.2. Izdavanje računa sa tipom plaćanja Gotovina

Gotovina

1) Klikom na dugme Gotovina, vrši se odabir tipa plaćanja
2) Klikom na potvrdi, program će izdati fiskalni račun

5.2.1. Izdavanje Gotovinskog računa

1) Odabir stola za koji se vrši naplata uz izdavanje gotovinskog računa

Gotovinski račun - 1

2) Otvaranje stola, program prikazuje sve porudžbine/artikle na datom stolu, klikom na Naplata, otvara se novi prozor u kom je neophodno uneti neki od kriterijuma. U ovom primeru koristimo PIB komitenta.

Gotovinski račun - 2

3) Selektujte tip oznake kupca, unesite PIB, odaberite način plaćanja i kliknite na Potvrdi.

Gotovinski račun - 3

5.3. Izdavanje računa sa tipom plaćanja – Prenos na račun (faktura)

Faktura - 1

1) Klikom na Prenos na račun, vrši se odabir tipa plaćanja
2) Klikom na potvrdi otvara se ekran sa prikazom svih komitenata, i mogućnošću odabira kao i tipa štampe:
a) Izdavanje A4 formata štampe

Faktura - 2

b) Izdavanje Uske štampe na POS printeru

Faktura - 3

c) Izdavanje računa bez komitenta

Faktura - 4

5.4. Izdavanje računa sa tipom plaćanja - Kombinovano plaćanje * (samo za određene šifre delatnosti)

Funkcionalnost kombinovanog plaćanja opisana je u sledećim koracima. Dostupna je samo korisnicima koji prema svojoj šifri delatnosti imaju pravo na zaključivanje računa uz opciju Kartica i/ili Ček. Korisnici koji prema šifri delatnosti nemaju parvo na korišćenje kombinovanog plaćanja, nemaju dostupnu ovu funkcionalnost, odnosno, određenu dugmad.

1) Izaberite sto za čiju porudžbinu želite da izvršite naplatu

Kombinovano plaćanje - 1

2) Proveriti artikle porudžbine
3) Kliknuti na dugme NAPLATA

Kombinovano plaćanje - 2

4) Kliknuti na KOMBINOVANO PLAĆANJE

Kombinovano plaćanje - 3

5) Uneti iznos koji ide na KARTICU
6) Uneti iznos koji ide na ČEK
7) Ukoliko postoji razlika, odnosno nije pokriven ceo iznos porudžbine sa tipom plaćanja KARTICA I ČEK, program će sam izračunati preostali iznos i upisati ga u polje GOTOVINA.
8) Klikom na POTVRDI, račun će biti izdat.

Kombinovano plaćanje - 4

6. Stalni gosti i popusti

Stalni gosti definišu se kroz Modul Backoffice, nakon definisanja stalnog gosta, istima je moguće dodeliti procenat popusta, nakon čega je iste moguće koristiti u Modulu Master kasa, prilikom naplate.

1) Izabrati sto za koji se vrši naplata

Stalni gosti - 1

2) Proveriti porudžbinu, artikle
3) Kliknuti na NAPLATA

Stalni gosti - 2

4) U narednom ekranu, kliknuti na STALNI GOST

Stalni gosti - 3

5) Klikom na INDIVIDUALNI GOST otvara se spisak svih komitenata, ili definisanih procenata popusta za stalne goste. Ova lista može biti definisana po nazivu, šifri, imenu ili kao u sledećem primeru fiksnom procentu popusta. Napomena: Izmena procenta popusta za stalne goste definiše se isključivo kroz Modul Backoffice, i stoga nije moguća njegova izmena prilikom izdavanja računa, odnosno iz Modula Master kasa.
6) Klikom se vrši odabir stalnog gosta/komitenta ili definisanog procenta popusta
7) Nakon selekcije, procenat se obračunava klikom na dugme POTVRDI.

Stalni gosti - 4

8) Prikaz komitenta/stalnog gosta i procenta popusta pre izdavanja računa/naplate
9) Odabir načina plaćanja
10) Izdavanje računa klikom na dugme POTVRDI

Stalni gosti - 5

7. Opcija Meni

Opcija Meni koristi se u slučajevima kada želimo da izvršimo naplatu po gostu, po tačno definisanom meniju i ceni po osobi, za celokupan sto. Ova funkcionalnost Vam omogućava da zadužujete sto za tačno određene artikle i time vršite umanjenje zaliha, a naplatu vršite po dogovorenom meniju, odnosno ceni. U narednim koracima objašnjen je primer korišćenja ove opcije.

1) Izaberite sto za koji želite da izvršite naplatu korišćenjem opcije meni

Opcija meni - 1

2) Izvršite pregled porudžbine i kliknite na NAPLATA

Opcija meni - 2

3) Kliknite na opciju MENI

Opcija meni - 3

4) Meni u kom se trenutno nalazite, odnosno koji se primenjuje
5) Nabavna cena – program automatski računa ukupnu nabavnu vrednost za sve artikle koji se trenutno nalaze na datom stolu/porudžbini
6) Polje za unos KOLIČINA, odnosno broj menija po gostu
7) Polje za unos CENA, odnosno dogovorena cena po meniju (gostu)
8) UKUPNO, program automatski obračunava ukupnu cenu za naplatu prema unetoj ceni za meni i broj gostiju

Opcija meni - 4

9) Klikom na POTVRDI otvara se novi ekran kojim se vrši potvrda

Opcija meni - 5

10) Nakon potvrde otvara se ekran za NAPLATU koji omogućava odabir načina plaćanja
11) Selektujte željeni način plaćanja
12) Kliknite POTVRDI

Opcija meni - 6

8. Oslobođeno od plaćanja PDV-a

Program nudi mogućnost izdavanja računa za privredna i fizička lica koja su oslobođena od plaćanja poreza na dodatu vrednost.

1) Odaberite sto za koji želite da izvršite naplatu

Oslobođeno od plaćanja - 1

2) Nakon provere porudžbine/stola kliknite na NAPLATA

Oslobođeno od plaćanja - 2

3) Selektujte opciju KUPAC OSLOBOĐEN PDV-a
4) Odaberite način plaćanja
5) Kliknite na POTVRDI da biste izdali račun

Oslobođeno od plaćanja - 3

9. Admin

Kroz ADMIN deo upravlja se korisničkim rolama kao i osnovnim podešavanjima koje utiču na sam izgled ekrana kao i dostupnim funkcionalnostima. Kroz admin deo, takođe upravlja se kontrolom korisnika i njihovih pristupa i ovlašćenja.

ADMIN delu možete pristupiti iz ekrana za Prijavu i/ili osnovnih ekrana:

Admin - 1

ADMIN panel sastoji se iz različitih podfunkcija. Podfunkcije su direktno povezane sa dodeljenim korisničkim rolama, te stoga i zavisi kako će ADMIN deo izgledati za svakog korisnika. Inicijalna podešavanja vrši tim tehničke podrške, dok su naknadna podešavanja odgovornost menadžera.

Admin - 2

U narednim poglavljima, date su osnovne informacije o podfunkcijama ADMIN panela, i njihovoj upotrebi.

9.1. Izveštaj prodaje po operateru

Izveštaj se uvek generiše za tekući dan, i nudi dva tipa štampe:
1) A4
2) i uska štampa

Izveštaj po operateru

Klikom na polje vrši se odabir tipa štampe, izveštaj se automatski generiše i pušta na štampu.

9.2. Pregled storna

Izveštaj se uvek generiše za tekući dan, i nudi dva tipa štampe:
1) A4
2) i uska štampa

Izveštaj po operateru

Klikom na polje vrši se odabir tipa štampe, izveštaj se automatski generiše i pušta na štampu.

9.3. Periodični izveštaj

Izveštaj se pokreće klikom na polje PERIODIČNI IZVEŠTAJ u okviru panela ADMIN. Za pokretanje izveštaja, korisnik mora uneti period za koji želi izveštaj. To može biti jedan dan ili period. Program predefinisano izbacuje dan na koji se izveštaj pokreće, a korisnik je u mogućnosti da klikom na datum unese i/ili izmeni period za koji želi izveštaj.

Periodični izveštaj - 1
Periodični izveštaj - 2

Klikom na datum otvara se kalendar i moguće je selektovati datum, ili ga uneti korišćenjem numeričke tastature. Klikom na dugme POTVRDI, generiše se izveštaj za traženi period.

9.4. Pregled računa

Kroz funkcionalnost PREGLED RAČUNA korisnici mogu da izvrše proveru svih računa izdatih za traženi period, izvaditi kopiju računa, kao i izvršiti refundaciju računa.

Pregled računa - 1

Kopija računa
Kada se klikne na kopija, u poreskoj upravi se fiskalizuje kopija tog računa sa naznakom na računu OVO NIJE FISKALNI RAČUN.

Pregled računa - 2

Refundacija računa
Kada se klikne na Refundacija, u poreskoj upravi se taj račun refundira/stornira, a stavke sa tog računa se vracaju na stanje, takođe piše OVO NIJE FISKALNI RAČUN.

Pregled računa - 3

9.5. Razduženje konobara

Funkcionalnost razduženja konobara nudi sledeće mogućnosti:
1) Finansijsko i robno razduženje sa A4 štampom
2) Finansijsko i robno razduženje sa uskom štampom
3) Samo finansijsko razduženje

Razduženje konobara - 1

Napomena: Ukoliko u momentu pokretanja funkcionalnosti razduženja postoje nezaključeni (otvoreni) stolovi, razduženje neće biti moguće. U tom slučaju, prijavljeni operater dobiće sledeću poruku. Sve dok se svi stolovi/porudžbine ne zatvore, razduženje neće biti moguće.

Razduženje konobara - 2

Nakon razduženja, operater će moći da se prijavi tek narednog dana.

9.6. Izveštaj prodaje svih operatera

Izveštaj omogućava pregled prodaje svih operatera za dan na koji se pokreće. Štampa izveštaja moguća je u A4 formatu i uskoj štampi. Odabirom tipa štampe, izveštaj se automatski generiše i štampa.

Izveštaj prodaje

9.7. Presek stanja

Funkcionalnost Presek stanja nudi uvid u trenutno finansijsko stanje, odnosno pregled svih do tada izdatih računa. Kilkom na polje PRESEK STANJA program u pozadini generiše izveštaj i pokreće automatsku usku štampu.

9.8. Zatvori dan

Funkcionalnost Zatvori dan pokreće se klikom na istoimeno polje. Kod korisnika koji koriste osnovni ekran sa stolovima, preduslov za zatvaranje dana je da su svi stolovi zaključeni. Ukoliko su svi stolovi zatvoreni program će automatski odštampati presek stanja, a zatim Dnevni izveštaj, nakon čega će program pokrenuti automatsku odjavu. Ukoliko korisnik ne koristi stolove, neophodno je da sve porudžbine budu zatvorene, odnosno računi izdati.

9.9. Podešavanje

U okviru panela Podešavanje, vrše se osnovna podešavanja pri konfiguraciji programa od strane tehničkog tima. Podešavanjima se vrši povezivanje sa poreskom upravom, odabir/prikaz načina plaćanja na frontu, podešavanje rola operaterima, podešavanje fonta i raspored podgrupa i artikala. Podešavanjima ima pristup samo administrator, odnosno tim Petcom tehničke podrške.

Podešavanje