1. Prijava za rad

Program se pokreće preko ikonice TMaster sa vaše radne površine. Nakon uspešnog pokretanja programa pojaviće se ekran za prijavu operatera, gde se unosi šifra operatera. Biramo opciju NUMERIC.

Prijava za rad - 1

Nakon toga nam se pojavljuje numerička tastatura.

Prijava za rad - 2

1. Polje u koje unosimo šifru operatera.
2. Za unos šifre možemo koristi virtuelnu tastaturu ukoliko nemamo fizički povezanu tastaturu.
3. Kada smo uneli šifru koristimo štiklicu ili enter na tastaturi kako bi se prijavili za rad.

1.1. Unos lpfr pin-a

Za dalji rad, neophodno je uneti LPFR pin. LPFR pin predstavlja pin kod koji ste dobili za korišćenje kartice – bezbednosnog elementa. U ekranu koji sledi, objašnjena su polja čiji je unos neophodan.

LPFR pin - 1

1. Polje u koje unosimo pin vašeg bezbednosnog elementa.
2. Koristimo virtuelnu ili tastaturu koja nije fizički priključena.
3. Biramo opciju kako bi završili prijavu.

1.2. Greška prilikom unosa PIN-a

LPFR pin - 2

1. Ukoliko pogrešite pin prilikom unosa, program će vas obavestiti da je unet pogrešan pin.

NAPOMENA: UKOLIKO UNESETE POGREŠAN PIN VIŠE OD 5 PUTA, KARTICA ĆE SE ZAKLJUČATI I NEĆETE BITI U MOGUĆNOSTI DA NASTAVITE SA RADOM.

2. Kretanje kroz ekran za kucanje

Ekran za kucanje ujedno predstavlja i osnovni ekran koji nudi različite funkcionalnosti. U narednom delu, opisana su glavna polja i funkcionalnosti osnovnog ekrana za kucanje.

Ekran za kucanje

1. Oznaka operatera koji je prijavljen
2. Oznaka kase
3. Tačno vreme
4. Logout dugme se koristi ukoliko želimo da se vratimo na ekran za prijavu operatera.
5. Opcija koja omogućava da se kucaju više računa u isto vreme
6. Polje u koje unosimo šifru ili barcode artikla
7. Opcija sa kojom možemo da pretražimo
8. Numerička (virtuelna) tastatura
9. Dugme X (puta) se koristi kada želimo da otkucamo jedan artikal više puta, da ga ne provlačimo kroz bar code skener više puta.
10. Dugme enter se koristi ako koristimo virtuelnu tastaturu.
11. Dugme GRUPE koristimo kada želimo da otvorimo brze artikle
12. Navigacija kroz grupe
13. Navigacija kroz grupe
14. Dugme NUMERIC koristimo ako želimo da deaktiviramo ili aktiviramo virtuelnu tastaturu
15. PONIŠTI dugme koristimo kada želimo da poništimo jedan artikal ili ceo račun.
16. Dugme ADMINISTRACIJA SE KORISTI KADA želimo da uđemo u pozadinski deo programa.
17. POPUST se koristi kada treba da damo popust određenom artiklu sa računa kao i celom računu.
18. Opciju REZERVACIJA koristimo ako kupac želi nešto da rezerviše i isto to preuzme kasnije.
19. Opciju KUPAC koristimo kada je potrebno ubaciti novog ili izmeniti već postojećeg kupca.
20. POTVRDI se koristi kada želimo da pređemo u ekran za naplatu.

2.1. Kucanje artikala

Kucanje artikala

1. KOLIČINA KOJU ŽELIMO DA DODAMO NA ARTIKAL
2. ŠIFRA ARTIKLA

Dodavanje artikala na račun može da se izvrši na više načina. Prvi je skeniranjem Barkoda artikla sa odgovarajućim uređajem (barkod čitačem). Nakon skeniranja, ukoliko artikal postoji u bazi podataka program će ga automatski dodati na račun. Ukoliko želimo da artikal dodamo putem šifre, ili ukoliko je barkod nečitljiv, iste možemo uneti putem numeričke tastature u donjem levom uglu ekrana ili putem fizičke tastature. Ukoliko tastatura u donjem levom uglu nije vidljiva, možete je uključiti na dugme Numerik. Ukoliko imate potrebu da ukucate količinu koja je veća od jedan, možete pre očitavanja barkod-a ili pre unošenja šifre da ukucate količinu na numeričkoj tastaturi u donjem levom uglu i nakon toga kliknete na dugme X, i nakon toga da unesete šifru artikla ili barkod. Takođe, ukoliko imate fizičku tastaturu možete na tastaturi uneti količinu i nakon toga ukucati * i u nastavku uneti šifru ili barkod artikla. Ukoliko je proizvod merljiv, količina se može otkucati na više decimala, program automatski zaokružuje na 3 decimale (na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5).

2.2. Prikaz kucanja artikala kroz korake

Kucanje artikala kroz korake - 1

1. Nakon izabrane količine i artikla, artikal će se naći sa punim nazivom, cenom i količinom.
2. Sledeći korak je da pritisnemo dugme potvrdi kako bi nas program prebacio na deo za naplatu.
3. Naplata

Kucanje artikala kroz korake - 2

1. Ukupan iznos računa
2. Uplaćen iznos, odnosno iznos koji je kupac dao prilikom plaćanja
3. Kusur
4. Otvaranje fioke
5. Opciono polje kupca služi da se unese dodatni broj pasoša
6. Avansno plaćanje
7. Ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja
8. Ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu.
9. Ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.
10. Ukoliko kupac plaća sa više načina plaćanja (npr. Gotovina i kartica)
11. Ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos
12. Ako se plaćanje vrši platnom karticom.
13. Ako se plaćanje vrši čekom.
14. Ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem).
15. Ako nam je potrebno da izdamo predračun kupcu.
16. Ukoliko kupac plaća sa više načina plaćanja (npr. Gotovina i kartica)
17. Identifikacija kupca je opcija koju koristimo kada treba da izdamo gotovinski račun.
18. Opciju odustani koristimo kada želimo da odustanemo od same naplate ili ako želimo da izmenimo ili dopunimo račun.

3. Naplata sa popustom

Ako želimo da otkucamo račun sa popustom potrebno je da izaberemo artikle i nakon toga odaberemo opciju:

Naplata sa popustom - 1

1. Dugme popust

Nakon odabira opcije popust, otvara nam se prozor za dodavanje popusta.

Naplata sa popustom - 2

3.1. Tipovi popusta

1. Procenat – Ukoliko nam je potrebno da umanjimo račun u procentima (U polje 4 se unosi samo broj BEZ OZNAKE ZA PROCENAT %)
2. NOVAC – Ovu opciju koristimo kada želimo da umanjimo račun za određeni novčani iznos
3. FIKSNI IZNOS – Ova opcija se koristi kada određenom artiklu sa računa ili kompletnom računu želimo da dodamo fiksni iznos.
4. Polje u koje unosimo iznose u zavisnosti koji način popusta izaberemo
5. ODUSTANI - se koristi kada želimo da prekinemo ili da se vratimo na ekran za odabir artikala
6. POTVRDI

Kada smo završili sa odabirom načina popusta, biramo opciju potvrdi koja nas prebacuje na prozor za naplatu.

4. Kucanje više računa istovremeno

Kucanje računa - 1

1. Kada želite da započnete kucanje novog računa bez brisanja prethodnog, izaberite ovu opciju.

Nakon odabira opcije više računa, otvoriće nam se novo polje za dodavanje artikala, pored već postojećeg započetog računa.

Kucanje računa - 2

1. Račun koji smo prvi započeli
2. Drugi račun koji smo naknadno otvorili.

Kretanje kroz više računa se izvršava odabirom na neke od njih nakon čega sa odabranim računom možemo uraditi sve što nam je potrebno.

5. Kombinovano plaćanje

Nakon odabira artikla biramo opciju POTVRDI koja nas prebacuje na ekran za naplatu. Izaberemo opciju kombinovano plaćanje.

Kombinovano plaćanje - 1

1. Izaberemo opciju kombinovanog plaćanja i nakon toga će nam se pojaviti načini plaćanja.

Kada smo ručno uneli iznos za prvi način plaćanja, odabirom drugog načina plaćanja program automatski unese ostatak iznosa na izabrani način plaćanja.

Kombinovano plaćanje - 2

2. Odabirom na drugi način plaćanja program će uneti automatsku ostatak novca
3. POTVRDI – Izaberemo kako bi završili naplatu.

6. Identifikacija kupca (Izdavanje gotovinskih računa)

Ukoliko nam je potrebno da izdamo gotovinski račun nakon odabira artikala, izaberemo opciju potvrdi koja nas prebacuje na ekran za naplatu. Na tom ekranu biramo način plaćanja pa biramo opcijiu IDENTIFIKACIJA KUPCA i nakon toga opcija POTVRDI.

Identifikacija kupca

1. Biramo način plaćanja
2. Sledeći korak je opcija IDENTIFIKACIJA KUPCA
3. Biramo opciju POTVRDI kako bismo izvršili naplatu

6.1. Unos podataka o kupcu za gotovinski račun

Unos kupca

1. Iz padajućeg menija biramo opciju pib kupca
2. U prazno polje unosimo PIB kupca
3. Ukoliko kupac poseduje neku drugu vrstu dokumenta
4. U prazno polje uneti broj tog dokumenta
5. Opcija predračun se koristi ukoliko je potrebno da na predračunu bude iskazan pib firme.

6.2. Opcije iz padajućeg menija za gotovinski račun

Opcije padajući meni

1. PIB – Ukoliko je kupac pravno lice i potrebno je da se na računu iskaže njegov pib
2. Pib i jbkjs – Ukoliko je kupac pravno lice i budžetski je korisnik.
3. JMBG – Ukoliko je kupac fizičko lice
4. Broj lične karte – ukoliko je kupac fizičko lice i ne želi da vam da jmbg možete uneti njegov broj lične karte
5. Broj izbegličke legitimacije
6. EBS
7. BROJ PASOŠA DOM. FIZIČKO LICE
8. BROJ PASOŠA STRANO FIZIČKO LICE
9. BROJ DIPLOMATSKE LEGITIMACIJE
10. BROJ LIČNE KARTE MAKEDONIJE
11. BROJ LIČNE KARTE CRNE GORE
12. BROJ LIČNE KARTE ALBANIJE
13. BROJ LIČNE KARTE BOSNE I HERCEGOVINE
14. TIN

7. Avansno plaćanje (avans)

Nakon odabranih artikala koristimo dugme POTVRDI kako bi nas program prebacio na ekran za naplatu. Biramo način plaćanja na koji će se avansna uplata izvršiti i biramo opciju POTVRDI.

Avansno plaćanje

1. Prvi korak je da izaberemo način plaćanja
2. Drugi je da izaberemo opciju AVANS

7.1. Kretanje kroz ekran za avansnu naplatu

Da bismo otkucali avansni račun potrebno je da ispratimo sledeće korake:

Avansna naplata

1. Štikliramo opciju AVANS
2. Unesemo iznos avansnog plaćanja
3. Ukoliko je kupac pravno lice biramo opciju iz padajućeg menija PIB
4. Unosimo pib kupca
5. Izaberemo opciju POTVRDI

NAPOMENA: Ukoliko kupac ima više avansnih uplata za istog kupca, svaki sledeći avans se poziva na referentni broj od prethodnog otkucanog avansa.

7.2. Refundacija avansnog računa

Da bismo izdali konačni račun, potrebno je uraditi refundaciju avansnog računa. To možemo uraditi na sledeći način:

Refundacija avansnog računa - 1

Kada izaberemo artikle, izaberemo dugme POTVRDI kako bi nas program prebacio na ekran za naplatu.

1. Otkucamo artikle koji se nalaze na avansnom računu
2. Izaberemo opciju POTVRDI

Prikaz unosa refundacije avansa

Refundacija avansnog računa - 2

Biramo način plaćanja i opciju AVANS.
1. Štikliramo opciju refundacija
2. Unosimo iznos prethodnog avansa
3. Unosimo lprf broj sa prethodnog avansnog računa
4. Opcija POTVRDI kako bi izvršili refundaciju avansnog računa.

NAPOMENA: Refundaciju obavezno čuvati iz razloga jer će nam biti potreban lpfr broj sa refundacije kako bi uneli prilikom štampe konačnog računa.

7.3. Štampa konačnog avansnog računa

Da bismo izdali konačni račun za avansne uplate ili uplatu, potrebno je da izaberemo artikle koji su bili na avansnoj uplati i refundaciji i da izaberemo opciju POTVRDI.

Štampa avansnog računa

1. Izaberemo artikle koje smo otkucali na avansnoj uplati i kasnije na refundaciji
2. Izaberemo opciju POTVRDI.

Nakon toga program će nas prebaciti na ekran za naplatu.

7.4. Prikaz štampe konačnog računa

Prikaz štampe računa - 1

1. Biramo način plaćanja
2. Izaberemo opciju avans
3. Pritisnuti opciju POTVRDI

Prikaz štampe konačnog računa

Prikaz štampe računa - 2

1. Štikliramo opciju KONAČNI RAČUN
2. Unosimo KOMPLETAN IZNOS AVANSNE UPLATE
3. Unosimo lpfr broj sa poslednje refundacije avansnog računa.
4. Ukoliko je kupac pravno lice potrebno je iz padajućeg menija izabrati opciju pib kupca i u prazno polje sa leve strane uneti pib kupca.
5. Odabrati opciju POTVRDI kako bi izvršili naplatu konačnog računa.

8. Način plaćanja PRENOS NA RAČUN

Potrebno je da izaberemo potrebne artikle koje želimo da naplatimo i biramo opciju potvrdi kako bi nas program prebacio na ekran za naplatu.

Prenos na račun - 1

1. Biramo željene artikle
2. Biramo opciju POTVRDI
Nakon toga program će nas prebaciti na ekran za naplatu.

Kada nas program prebaci na ekran za naplatu, biramo opcijiu PRENOS NA RAČUN.

Prenos na račun - 2

1. Izabrati način plaćanja
2. Izabrati opciju POTVRDI
Nakon toga će nam se otvoriti ekran iz kojeg možemo da izaberemo već postojećeg korisnika ili da dodamo novog.

Prenos na račun - 3

1. Polje preko kojeg možemo pretražiti postojeće artikle
2. Ako nam je potrebno da na prenosu na račun postoji napomena, treba štiklirati ovu opciju
3. Opcija sa kojom se dodaje novi komitent
4. Polje u kome se nalaze svi komitenti sa njihovim generalijama
5. Nakon odabira komitent biramo opciju POTVRDI kako bi se izvršila naplata.

8.1. Prenos na račun za budžetske korisnike

Kako bi faktura bila validna za budžetske korisnike, pre kucanja računa potrebno je komitentu uneti JBKJS broj koji mu je dodeljen od strane poreske uprave. I to radimo kroz opciju ADMINISTRACIJA.

Prenos na račun - budžetski korisnici

1. Odaberemo opciju kupci (pravna lica)
2. Označimo korisnika kojem je potrebno uneti jbkjs broj
3. Izaberemo opciju IZMENI
Nakon toga će nam se otvoriti prozor sa svim generalijama.

8.2. Unos JBKJS broja

Unos JBKJS broja

1. U prazno polje uneti JBKJS broj koji je komitent dobio od strane poreske uprave
2. Štikliranjem opcije EFAKTURA možete poslati fakture direktno na SEF
Nakon unetog jbkjs broja možete se vratiti na ekran za kucanje kako biste završli kucanje računa.

9. Upotreba opcije brzih artikala

Program takođe pruža mogućnost odabira brzih artikala.

Opcija brzih artikala

1. Kada izaberemo opciju GRUPE otvara nam se opcija da biramo podgrupe
2. Izaberemo neku od podgrupa i otvoriće nam se brzi artikli iz te podgrupe (slika 10.2)

9.1. Prikaz brzih artikala

Prikaz brzih artikala

1. Brzi artikli

10. Kreiranje kupca iz fronta

Ukoliko želimo da otvorimo novog kupca, to možemo uraditi tako što ćemo izabrati opciju KUPAC.

Kreiranje kupca iz fronta

1. Biranjem ove opcije otvara nam se ekran za kreiranje novog kupca.

10.1. Kretanje kroz ekran za otvaranje novog kupca

Ekran za otvaranje novog kupca

1. Filter kroz koji možemo pretražiti postojeće kupce
2. Opcija ukoliko je novi kupac fizičko lice
3. Opcija ukoliko je kupac pravno lice
4. Opcija za otvaranje novog komitenta
5. Opcija za otvaranje nove firme
6. Opcija za otvaranje nove poklon kartice
7. Pregled svih kupaca

10.2. Otvaranje novog komitenta (fizičko lice)

Otvaranje novog komitenta - 1

Nakon odabira opcije Novi komitent, otvoriće nam se prozor gde možemo uneti sve potrebne generalije za novog komitenta.

Akcija bodovi

Otvaranje novog komitenta - 2

1. Polje u kome je iskazano koliko bodova ima određeni kupac
2. Vrednost kupovnog boda iskazan u dinarima
3. Vrednost prodajnog boda iskazan u dinarima
4. Polje preko kojeg možemo ručno dodati bodove.

10.3. Limit

Limit

1. Polje koje štikliramo kako bi limit bio aktivan (ako nije štiklirano onda limit nije aktivan)
2. Iznos limita
3. Trenutni iznos
4. Datum važenja limita
5. Opcija da li će limit trajati godinu dana, mesec dana, nedelju dana ili manje od nedelju dana

10.4. Dodavanje novog komitenta (pravno lice)

Odabirom opcije Nova firma otvara nam se prozor za dodavanje novog komitenta.

Dodavanje komitenta - pravno lice - 1

1. Prvi korak je unos pib
2. Potvrdimo pib
Nakon čega nam se otvaraju ostala polja za unos.

Prikaz otvorenih polja za unos novog komitenta

Dodavanje komitenta - pravno lice - 2

Dodavanje nove kartice
Da bismo otvorili novu poklon karticu, potrebno je popuniti 4 polja.

Dodavanje komitenta - pravno lice - 3

1. Popuniti ime i prezime vlasnika kartice
2. Uneti kod kartice
3. Uneti iznos poklon kartice u dinarima
4. Štiklirati da je kartica aktivna

11. Rezervacija

Rezervacija

1. Odabirom opcije otvoriće nam se prozor za unos nove rezervacije.

Navigacija kroz rezervacije

1. Odabir datum za pregled rezervacije
2. Opcije rezervacije
3. Opcija za kreiranje nove rezervacije
4. Izmena postojeće rezervacije
5. Pregled svih rezervacija
6. Štampa postojećih rezervacija
7. Brisanje rezervacije

11.2. Kreiranje nove rezervacije

Kreiranje rezervacije

1. Odaberemo datum rezervacije
2. Dodamo kupca
3. Opcija sa kojom možemo da vidimo specifikaciju odabranog kupca
4. Nakon odabira kupca, otvoriće nam se polje gde možemo izabrati artikle potrebne za specifikaciju
5. Nakon izabranog artikla unosimo količinu
6. Pojaviće se cena tog artikla
7. Cena sa popustom
8. Opcija sa kojom dodajemo odabrani artikal na spisak specifikacije
9. Opcija sa kojom se oduzima artikal sa spiska specifikacije
10. Opcija da učitamo artikle sa profakture
11. Napomena za samu specifikaciju
12. I polje u koje možemo da upišemo avans ukoliko je dat

Nakon svega toga možemo izbrati opciju POTVRDI ILI OTKAŽI, u zavisnosti da li želimo ili ne želimo da sačuvamo specifikaciju.

12. Administracija

Prikaz mesta opcije administracija.

Administracija

1. Odabirom opcije Administracija otvoriće nam se prozor sa više opcija.

12.1. Prikaz svih opcija koje se nalaze u opciji administracija

Administracija - opcije

1. Fiskalni izveštaji
2. Zatvaranje dana
3. Šifrarnici
4. Dokumenti
5. Servisne operacije
6. Izlaz

12.1.1. Fiskalni izveštaji

Fiskalni izveštaji

1. Presek stanja – Izveštaj se radi na smeni radnika i na zatvaranju dana
2. Promet artikala FP – ovaj izveštaj može da se štampa po potrebi
3. Dnevni izveštaj – vadi se na kraju dana pre zatvaranja dana
4. Periodični izveštaji – ovaj izveštaj se radi na kraju svakog meseca i dostavlja se knjigovođi.

12.1.2. Zatvaranje dana

Zatvaranje dana

1. Zatvori dan – ovu opciju koristimo na kraju dana nakon što izvadimo dnevni izveštaj
2. Zatvori dan bez dnevnog izveštaja – ukoliko je dan otvoren više od 24h, koristimo ovu opciju kako bismo zatvorili prethodni dan i nakon toga otvorili novi tekući dan.

12.1.3. Šifrarnici

Šifrarnici - 1

1. Artikli trgovina – Ovu opciju koristimo kada je potrebno da se doda novi ili izmeni postojeći artikal. Takođe, iz ove opcije možemo kreirati PLST fajl koji služi za punjenje vage.
2. Korisnici sistema – Iz ove opcije možemo menjati privilegije postojećih korsinika i možemo dodavati nove korisnke kase.
3. Štampa cenovnika – Ukoliko nam je potrebno da odštampamo cenovnik, to možemo uraditi uz pomoć ove opcije.

Navigacija kroz opciju Artikli trgovina

Šifrarnici - 2

1. Pretraga artikla – može se pretražiti po šifri, barcod-u i nazivu artikla
2. Filter – ako je potrebno da isfiltriramo po nazivu, šifri, barcod-u
3. Limit pretrage – ako je potrebno da izlistamo sve artikle ili nam je potrebno samo prvih 100 artikala možemo to uraditi iz ove opcije.
4. Novi – ukoliko je potrebno da otvorimo novi artikal koristimo ovu opciju iz programa.
5. Izmeni- Ako želimo da izmenimo postojeći artikal, potrebno je da ga nađemo preko pretrage označimo i izaberemo opciju IZMENI. Nakon toga će se otvoriti prozor u kome ćemo moći da uradimo izmenu.
6. Aktiviraj – ako je potrebno da se određeni artikal deaktivira ili aktivira.
7. Kreiraj plst – ako želimo da napunimo vagu sa izmenjenim ili već postojećim cenama možemo izabrati ovu opciju
8. Kreiraj plu – ako koristite ISHIDA vage a potrebno je da napunite vagu sa izmenjenim ili već postojećim cenama

Kreiranje novog artikla

Šifrarnici - 3

1. Kod – u prazno polje unesemo šifru artikla koju sami dodeljujemo
2. Barcode – u prazno polje skeniramo preko barcode čitača barcode sa artikla
3. Težinski barcode – da bi se u artiklu aktivirao težinski barcode koji služi da vaga može da odštampa barcode, potrebno je da se u polje barcode unese proizvoljno barcode sa 5 cifara (primer 00001)
4. Naziv – Potrebno je uneti naziv artikla (maksimalno 45 karaktera)
5. Cena – cena artikla
6. Poreska stopa artikla
7. Jedinica mere – iz padajućeg menija možemo odabrati jedinicu mere koja odgovara artiklu koji unosimo
8. Kategorija artikla – iz padajućeg menija možemo odabrati da li je artikal artikal (roba) ili je artikal vrsta usluge
9. Merljiv – ova opcija definiše da li može da se kuca na gramažu
10. Aktivan – da li je artikal aktivan ili ne
11. Dozvoljen popust – ova opcija definiše da li je artiklu dozvoljen popust ili nije

Izmena postojećeg artikla

Da bismo izmenili postojeći artikal, potrebno je da pronađemo artikal kroz pretragu, nakon toga da ga označimo i izaberemo opciju IZMENI.

Šifrarnici - 4

1. Kada pronađemo artikal označimo ga
2. Nakon toga izaberemo opciju izmeni, kada to uradimo otvoriće nam se prozor za izmenu artikla.

Prikaz prozora prilikom izmene artikla

Šifrarnici - 5

13. Nalog za ispravku / refundacija

Ako je potrebno da uradite refundaciju računa iz opcije ADMINISTRACIJA, otvorimo opciju DOKUMENTI gde će nam iz padajućeg menija biti ponuđena refundacija.

Refundacija

1. Odabir datuma ako je potrebno da nađemo refundacije za koje nam je potrebna kopija
2. Tip refundacije – iz padajućeg menija imaćete više opcija za pretragu refundacije (refundacija - kopija, refundacija - predračun, refundacija - avans, refundacija - trening)
3. Novo – kada želimo da uradimo novu refundaciju, izaberemo opciju NOVO nakon čega će nam se otvoriti prozor gde možemo uneti referentni broj sa računa.
4. Kopija refundacije – kada pronađemo refundaciju za koju nam je potrebna kopija, označimo refundaciju i izaberemo opciju KOPIJA REFUNDACIJE.

13.1. Nova refundacija

Nova refundacija

1. Polje u koje unosimo kompletan referentni broj sa računa 2. Odaberemo opciju potvrdi nakon čega će nam se otvoriti prozor sa artiklima koji su se nalazili na otkucanom računu

Navigacija kroz refundacije

1. Iz padajućeg menija odaberemo dokumetnt koji kupac daje
2. Polje u koje unosimo broj sa izabranog dokumenta
3. Iz padajućeg menija biramo način plaćanja računa koji se refundira
4. Ako na računu ima više komada određenog artikla i potrebno je da tu količinu umanjimo za određeni broj. Potrebno je da označimo taj artikal i da se pozovemo na opciju ODUZMI.
5. Ukoliko imamo više artikala na računu i želimo da sklonimo neki artikal sa spiska (odnosno ako neki artikal ne želimo da refundiramo) označimo taj artikal i pozovemo se na opciju PONIŠTI RED.
6. Nakon svih prethodnih koraka potrebno je da izaberemo opciju POTVRDI kako bi uradili refundaciju i poslali je na štampu.

14. Servisne operacije

14.1. Podešavanje objekta

Iz padajućeg menija servisne operacije pojaviće nam se opcija PODEŠAVANJE OBJEKTA. Ako nam je potrebno da izmenimo generalije objekta, potrebno je da uradimo sledeće korake.

Podešavanje objekta

1. Odaberemo opciju PODEŠAVANJE OBJEKTA
2. Označimo ponuđen objekat
3. Odaberemo opciju izmeni nakon čega će nam se otvoriti prozor sa generalijama objekta

14.1.1. Prikaz prozora sa generalijama objekta

Iz padajućeg menija servisne operacije pojaviće nam se opcija PODEŠAVANJE OBJEKTA. Ako nam je potrebno da izmenimo generalije objekta, potrebno je da uradimo sledeće korake.

Generalije objekta

1. Podaci firme koji su promenljivi
2. Nakon izmene podataka biramo opciju POTVRDI kako bi zapamtili izmenjene podatke

15. Izlaz (vraćanje na ekran za kucanje)

Ako je potrebno da se vratite na ekran za kucanje iz padajućeg menija IZLAZ, izaberemo opciju Izlaz.

Izlaz

1. Izlaz - opcija koju koristimo ako je potrebno da se vratimo na ekran za kucanje